skip to content
-15% con il codice YELLOW
fino al 30% di sconto sui prodotti Peanut con il codice PEANUTMMS
Sito ufficiale M&M'S - Regali al cioccolato personalizzati
Sito ufficiale M&M'S - Regali al cioccolato personalizzati
personalizza i tuoi M&M’Spersonalizza i tuoi M&M’Smixa i tuoi M&M'S Peanutmixa i tuoi M&M'S Peanut
stato dell’ordine
stato dell’ordine
Contattaci
Contattaci
il mio account

dove sei?

Selezionare la lingua e il paese in cui si effettua la spedizione.

personalizza i tuoi M&M’Spersonalizza i tuoi M&M’Smixa i tuoi M&M'S Peanutmixa i tuoi M&M'S Peanut
personalizza i tuoi M&M’Spersonalizza i tuoi M&M’Smixa i tuoi M&M'S Peanutmixa i tuoi M&M'S Peanut

Colorful Fun - Terms & Conditions | M&M'S

Colourful Fun for Everyone - VILKÅR OG BETINGELSER SAMT PRIVATLIVSPOLITIK


Disse vilkår og betingelser ("Vilkår og Betingelser") regulerer din tilmelding og deltagelse i konkurrencen. Læs venligst disse vilkår omhyggeligt, før du deltager, da du ved tilmelding anses for at have accepteret at være bundet af disse Vilkår og Betingelser. I tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelse med anden kommunikation relateret til konkurrencen, herunder reklame eller reklamemateriale, vil disse Vilkår og Betingelser have forrang. Gem venligst en kopi af disse Vilkår og Betingelser til brug for egen dokumentation.


Arrangøren tager databeskyttelse alvorligt. Ved at deltage i konkurrencen bekræfter du, at du har læst privatlivspolitikken, der er vedhæftet separat som bilag 1. Du accepterer samtidig, at alle personoplysninger du leverer som en del af konkurrencen, opbevares og behandles i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og databeskyttelsesforordningen (GDPR). Personoplysninger, der indsendes til Mars Danmark af vinderen af en M&M’s bundle box (inkl. 3 par M&M’s strømper og 3 poser M&M’s), vil blive behandlet i overensstemmelse med Mars’ privatlivspolitik, som er tilgængelig på Privacy | Mars, Incorporated.


Arrangør

Mars Danmark A/S, Kay Fisker Plads 10, 2300 København S.

ADGANGSKRAV

1. Denne konkurrence er tilgængelig for beboere i Danmark, med undtagelse af medarbejdere hos arrangøren og deres nærmeste familie, tilknyttede agenter eller enhver anden, der er professionelt forbundet med konkurrencen.

2. Deltagere skal være mindst 18 år på datoen for tilmeldingen.

3. Intet køb er nødvendigt.

4. Kun én tilmelding pr. person pr. dag.

5. Internetadgang og registrering kræves.

6. Massetilmeldinger, deltagere, der bruger flere adresser, e-mailadresser, numre eller tilmelding via agenter, tredjeparter, organiserede grupper, syndikater eller aliasser eller tilmeldinger, der genereres automatisk via computer, accepteres ikke. Tilmeldinger, der modtages på anden måde end som angivet i disse Vilkår og Betingelser, vil blive afvist. Enhver person, der gentagende forsøger at omgå tilmeldelsesprocessen, vil straks blive diskvalificeret. Ingen ufuldstændige, beskadigede tilmeldinger eller flere tilmeldinger fra den samme person accepteres. Tilmeldinger skal foretages direkte af den person, der deltager i konkurrencen. Kun ægte og gyldige tilmeldinger vil blive taget i betragtning.


KONKURRENCEPERIODEN

7. Konkurrencen løber fra kl. 00:00:01 den 03.04.2023 til midnat den 11.06.2023 ("konkurrenceperioden"). Tilmeldinger skal være modtaget inden for dette tidsrum for at være gyldige.


SÅDAN DELTAGER DU

8. Besøg https://www.mms.com/en-dk/colorful-fun og udfyld online tilmeldingsformularen; indtast dit fulde navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse.

9. Kun gyldige tilmeldingsoplysninger vil blive accepteret, og arrangøren forbeholder sig retten til at diskvalificere og afvise eventuelle upassende tilmeldinger. Alle tilmeldinger er underlagt verifikation. Tilmeldingsoplysninger må ikke sælges eller uberettiget udveksles.

10. I tilfælde af mistænkelig aktivitet forbeholder arrangøren sig retten til at anmode om og indsamle oplysninger eller indhente yderligere beviser for at bekræfte legitimiteten af tilmeldingen/gevinsten.


PRÆMIERNE

11. De præmier, der skal vindes, er som følger:

• 1 af 420 x M&M’s bundle box bestående af 3 par M&M’s strømper og 3 poser M&M’s.


OPLYSNINGER OM PRÆMIEN

12. Der er i alt 420 præmier, der kan vindes gennem konkurrencen. Maksimalt én præmie pr. person.

13. Præmier kan ikke overdrages og må ikke sælges, bortauktioneres eller annonceres til salg, hverken på internettet, i aviser eller andre steder. Enhver person, der handler i strid med dette vilkår, vil blive diskvalificeret og få præmien trukket tilbage. Ingen kontantalternativer eller andre alternative præmier vil være helt eller delvist tilgængelige, undtagen i tilfælde af omstændigheder uden for arrangørens rimelige kontrol, hvorved arrangøren forbeholder sig retten til at erstatte præmierne med præmier af samme eller større værdi. Præmier vil kun blive tildelt vinderne direkte.

14. I tilfælde af omstændigheder uden for arrangørens rimelige kontrol eller hvor svig, misbrug og/eller en fejl (menneskelig eller af en computer) påvirker eller kan påvirke den korrekte drift af denne konkurrence eller uddelingen af præmien/præmierne, forbeholder arrangøren sig retten til at erklære konkurrencen for ugyldig, annullere eller suspendere konkurrencen eller ændre disse Vilkår og Betingelser, hvis det findes nødvendigt. Arrangøren vil dog altid bestræbe sig på at minimere effekten for deltagerne for at undgå unødig skuffelse.


UDVÆLGELSE OG MEDDELELSE AF VINDERE

15. 40 vindere vil blive udvalgt tilfældigt ved hjælp af en uafhængig overvåget proces.

16. Præmieindløsning: De 420 vindere vil blive kontaktet via e-mail til den angivne e-mailadresse inden for 7 dage efter konkurrencens slutdato. Vinderne vil være forpligtet til at svare inden for 14 dage og bekræfte deres postadresse, og de vil i denne forbindelse acceptere, at sådanne oplysninger vil blive delt med arrangørens agent (hvis relevant) med henblik på administration af præmien.

17. Arrangøren vil gøre en rimelig indsats for at kontakte vinderne for at modtage de relevante oplysninger, der gør det muligt at uddele præmier. Regelmæssige påmindelser (op til 3) vil blive sendt ud til vinderne. Unøjagtige oplysninger kan resultere i, at præmien går tabt. Hvis en vinder ikke har reageret på meddelelser efter 14 arbejdsdage, eller hvis en udvalgt vinder ikke er berettiget, er i strid med disse Vilkår og Betingelser eller ikke kan eller nægter at tage imod præmien uanset grund, forbeholder arrangøren sig ret til at trække præmien tilbage og omfordele præmien ved at vælge en ny vinder blandt de resterende tilmeldinger i overensstemmelse med den proces, der er beskrevet i disse Vilkår og Betingelser. Vinder(e) skal beholde deres e-mail, indtil de er blevet bekræftet som vindere.

18. Arrangøren påtager sig intet ansvar i tilfælde af, at en vinder ikke modtager deres præmie uanset grunden hertil, herunder i tilfælde af, at en vinder angiver en forkert adresse eller på grund af postforsinkelser eller at præmien forsvinder i postvæsenets besiddelse.

19. I det omfang loven tillader det, vil arrangøren og dennes tilknyttede agenter og virksomheder under ingen omstændigheder være ansvarlige eller erstatningspligtige for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af indgåelse af partnerskabet, og arrangøren påtager sig intet ansvar for tab, skade, personskade eller død, der opstår som følge af en vinders accept af en præmie, undtagen hvor sådanne skader eller tab er forårsaget af uagtsomhed fra arrangøren eller dennes agenter. Vindernes lovbestemte rettigheder berøres ikke.

20. Ingen korrespondance: Arrangørens beslutning vedrørende ethvert aspekt af lodtrækningen er endelig og bindende, og der vil ikke blive indgået nogen korrespondance herom, undtagen med præmievinderen/præmievinderne.


GENERELLE OPLYSNINGER

21. En liste over vindernes efternavne er tilgængelig ved anmodning herom. Send venligst din anmodning og en selvadresseret kuvert til: M&M’s Colourful Fun, Mars Danmark A/S, Kay Fisker Plads 10, 2300 København S inden 3 måneder efter konkurrencens afslutningsdato. Hvis en vinder gør indsigelse mod, at deres oplysninger stilles til rådighed, skal de kontakte arrangøren ved at sende en e-mail til [email protected]. Arrangøren kan dog alligevel videregive oplysninger til tilsynsmyndigheder, hvis loven kræver det.

22. I tilfælde af, at en vinder anmoder om, at deres personoplysninger slettes, herunder telefonnummer og adresseoplysninger, kan arrangøren ikke holdes ansvarlig, hvis en sådan anmodning betyder, at arrangøren ikke er i stand til at fuldføre leveringen af vinderens præmie eller hjælpe dem efter sletning af deres telefonnummer. Navn og kontaktoplysninger opbevares i 30 dage efter, at præmien er blevet overgivet, så arrangøren kan håndtere eventuelle forespørgsler fra vinderen. Efternavne og/eller kommuneoplysninger kan opbevares og stilles til rådighed for offentligheden i overensstemmelse med afsnit 21.

23. Vindere kan, hvis de giver deres samtykke, blive pålagt at deltage i rimelig markedsføring i forbindelse med konkurrencen uden yderligere vederlag.

24. Arrangøren er ikke ansvarlig for tilmeldinger, der ikke registreres eller forsinkes af en teknisk eller anden grund.

25. Arrangøren forbeholder sig ret til at verificere de vindende tilmeldinger, herunder ved at bede om vinderens identitet f.eks. i form af bevis for alder (som de skal fremlægge inden for 14 dage, men som ikke vil blive bevaret efter bekræftelse fra arrangøren og indløsning af præmien) og kan nægte at tildele en præmie eller trække en præmierettighed tilbage og /eller nægte yderligere deltagelse i konkurrencen og diskvalificere en deltager, hvor der er rimelig grund til at tro, at der er sket en overtrædelse af disse Vilkår og Betingelser (herunder adgangskrav), eller hvor en deltager har opnået en urimelig fordel ved deltagelse i konkurrencen eller vundet ved hjælp af svigagtige midler.

26. Arrangøren kan efter eget skøn diskvalificere enhver deltager, der viser sig at manipulere med tilmeldingsprocessen eller driften af hjemmesiden eller handler forstyrrende for konkurrencen.

27. Nogle gange, af årsager uden for arrangørens kontrol, er webstedet (som med ethvert websted) muligvis ikke tilgængeligt. Arrangøren kan ikke garantere kontinuerlig, uafbrudt adgang til hjemmesiden. Intet ansvar vil blive accepteret for eventuelle vanskeligheder med at tilgå hjemmesiden, gøre krav på præmier eller eventuelle tilmeldinger/krav, der forsinkes eller ødelægges. Arrangøren har intet ansvar for tab, der opstår som følge af en sådan begivenhed.

28. Ansvarsbegrænsninger: I det omfang loven tillader det, påtager hverken arrangøren eller dennes agenter eller associerede selskaber sig noget ansvar for:

1. Enhver defekt, forkert, mangelfuld eller mislykket elektronisk dataoverførsel;

2. Kommunikationslinjefejl, uanset årsag, med hensyn til udstyr, systemer, netværk, linjer, satellitter, servere, computere eller udbydere, der anvendes i ethvert aspekt af denne konkurrence;

3. Utilgængelighed af internettet eller webstedet eller enhver kombination heraf; og

4. I det omfang loven tillader det, enhver personskade eller skade på deltagere eller på enhver anden person (eller deres ejendom), som kan være relateret til eller som følge af forsøg på at deltage i konkurrencen.

29. Hvis en klausul i disse Vilkår og Betingelser anses for at være ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves, anses den for at være slettet fra disse Vilkår og Betingelser. De resterende bestemmelser berøres ikke og forbliver i fuld kraft og virkning.

30. Denne konkurrence og disse Vilkår og Betingelser (og eventuelle tvister/krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med dem) er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning, og parterne i enhver tvist eller søgsmål skal underkaste sig de danske domstoles jurisdiktion.BILAG 1 – PRIVATLIVSPOLITIK

Dataansvarlig

Mars Danmark A/S

Kay Fisker Plads 10

2300 København S

[email protected]


Typer af personoplysninger, formål, og retsgrundlag

Når du deltager i konkurrencen, behandler vi de personoplysninger, du afgiver i den forbindelse (fulde navn, fulde adresse, telefonnummer og e-mailadresse). Oplysningerne behandles:

• for at du kan deltage i konkurrencen (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b))

• for at sende præmien, hvis du bliver valgt som vinder (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b), og GDPR artikel 6, stk. 1, litra f))

• for at bekræfte din alder (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b))

• for at overholde Vilkår og Betingelser (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b))

• for at offentliggøre navne og andre detaljer vedrørende den vundne præmie med dit forudgående samtykke (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a))

Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan deltage i konkurrencen eller modtage præmien, hvis du bliver valgt som vinder.

Videregivelse og overladelse af personoplysninger

Personoplysninger kan videregives til en postdistributør (f.eks. Post Nord, GLS, UPS) samt agenten med henblik på at arrangere og levere præmien, hvis du vinder i overensstemmelse med Vilkår og Betingelser (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b og GDPR artikel 6, stk. 1, litra f)).

En liste over vindernes efternavne og kan også videregives til personer, der anmoder om listen med det formål at sikre overholdelse af disse Vilkår og Betingelser (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b) eller de relevante myndigheder, hvis loven kræver det (GDPR artikel 6, stk. 1, litra c)).

Hvis en vinder gør indsigelse mod, at deres oplysninger stilles til rådighed, skal de kontakte arrangøren ved at sende en e-mail til [email protected].

Personoplysninger kan også overlades til vores databehandlere, herunder e-mail-udbydere, IT-udbydere og tilknyttede virksomheder, der hjælper med at afholde konkurrencen. Hvis dine personoplysninger overføres til en databehandler i et tredjeland, vil EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser blive brugt som det nødvendige overførselsgrundlag.


Sletning

Alle personoplysninger slettes senest 30 dage efter, at konkurrencen er afsluttet, og præmierne er blevet fordelt.


Rettigheder

Med visse lovbestemte undtagelser kan du altid anmode om indsigt i dine personoplysninger. Du kan også bede os om at rette eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger, og du kan altid trække dit samtykke tilbage, hvis du har afgivet dette. Vi sletter dine personoplysninger efter anmodning.

I tilfælde af, at du er en vinder og anmoder om, at dine personoplysninger, herunder telefonnummer og adresseoplysninger, slettes, kan arrangøren dog ikke holdes ansvarlig, hvis en sådan anmodning betyder, at arrangøren ikke er i stand til at fuldføre leveringen af vinderens præmie eller hjælpe dem efter sletning af deres telefonnummer.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med konkurrencen.