skip to content
-15% con el código YELLOW
hasta un 30 % de descuento en productos Peanut con el código PEANUTMMS
Sitio oficial de M&M'S - Regalos de chocolate personalizados
Sitio oficial de M&M'S - Regalos de chocolate personalizados
personalice sus M&M'Spersonalice sus M&M'Smezcla tus M&M'S Peanutmezcla tus M&M'S Peanut
estado del pedido
estado del pedido
Contacto
Contacto
mi cuenta

¿dónde estás?

Por favor, seleccione su idioma y el país al que va a realizar el envío.

personalice sus M&M'Spersonalice sus M&M'Smezcla tus M&M'S Peanutmezcla tus M&M'S Peanut
personalice sus M&M'Spersonalice sus M&M'Smezcla tus M&M'S Peanutmezcla tus M&M'S Peanut

Colorful Fun - Terms & Conditions | M&M'S

Colourful Fun for Everyone – FULLSTÄNDIGA ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna avtalsvillkor ("Villkoren") styr din anmälan och ditt deltagande i kampanjen. Läs dessa villkor noggrant innan du anmäler dig till kampanjen, genom anmälan anses du nämligen ha accepterat och godkänt att vara bunden av Villkoren. För det fall motstridigheter uppstår mellan Villkoren och annan kommunikation relaterad till kampanjen, inklusive reklam eller reklammaterial, ska Villkoren äga företräde. Behåll en kopia av Villkoren.


Arrangören tar dataskydd på allvar.


Genom deltagande i kampanjen bekräftar du att du har läst Sekretesspolicyn på https://www.mars.com/privacy och att du är införstådd med att alla personuppgifter du skickar in som en del av kampanjen kommer att förvara och behandlas i enlighet med den ovan nämnda Sekretesspolicyn, informationen i Villkoren, Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) samt tillämplig nationell personuppgiftslagstiftning.

Syftet med att behandla dina personuppgifter som deltagare (ditt fullständiga namn, fullständiga adress, telefonnummer och e-postadress) är att administrera kampanjen och säkerställa att Villkoren följs.

Därför utgör fullgörandet av Villkoren den lagliga grunden för behandling av personuppgifter.

Dessutom kommer alla personuppgifter som lämnas till Mars Sverige av vinnaren av en M&M’s bundlebox att behandlas i enlighet med Mars integritetspolicy, som kan hittas här: https://www.mars.com/privacy


Arrangör:

Mars Sverige AB, BOX 860, 201 80 MALMÖ.


ANMÄLNINGSKRAV

1. Denna kampanj är öppen för invånare i Sverige, med undantagför anställda hos Arrangören och deras närmaste familjer, associerade ombud eller någon annan som är professionellt kopplad till kampanjen.

2. Deltagare måste vara 18 år eller äldre vid anmälningsdatumet.

3. Inget köp behövs.

4. Endast en anmälan per person per dag.

5. Internetåtkomst och registrering krävs.

6. Mass-anmälningar; deltagare som använder flera adresser, e-postadresser, nummer eller som anmäler sig via ombud, tredje part, organiserade grupper, syndikat, under pseudonym eller anmälningar som automatiskt genereras av dator, kommer inte att accepteras. Anmälningar som vidtas på något annat sätt än vad som anges i Villkoren(se villkor [6] nedan) kommer att avvisas. Varje person som framhärdar i att söka kringgå den stadgade anmälningsprocessen kommer omedelbart att diskvalificeras. Inga ofullständiga anmälningar, förvanskade anmälningar eller massanmälningar från samma person kommer att accepteras. Anmälningarna måste göras direkt av den person som deltar i kampanjen. Endast genuina anmälningar kommer att beaktas.


KAMPANJPERIOD

7. Kampanjen pågår från 00:00:01 den 10.04.2023 till midnatt den 04.06.2023 ("Kampanjperioden"). Anmälningar måste ha tagits emot inom denna tid för att vara giltiga.

HUR ANMÄLA SIG FÖR CHANS ATT VINNA

8. Besök https://www.mms.com/en-dk/colorful-fun-se och fyll i registreringsformuläret online och ange ditt fullständiga namn, fullständiga adress, telefonnummer och e-postadress.

9. Endast giltig anmälningsinformation kommer att accepteras och Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera och avvisa alla olämpliga anmälningar. Alla anmälningar är föremål för verifiering. Anmälningsinformation får inte säljas eller utbytas.

10. I händelse av misstänkt aktivitet förbehåller sig Arrangören rätten att begära och samla in information eller ytterligare bevis för att bekräfta legitimiteten för anmälan/vinsten.


PRISERNA

11. Priserna som står att vinna är följande:

• 1 av 672 M&M’s bundlebox som innehåller 2 par M&M's strumpor och 3 påsar med M&M's.

INFORMATION OM PRISET

12. Det finns totalt 672 priser, enligt ovan, vilka är möjliga att vinna under hela kampanjen. Endast ett pris per person.

13. Priserna är absolut inte överlåtbara och får inte säljas, auktioneras ut eller annonseras för försäljning, vare sig på internet, i tidningar eller någon annanstans. Varje person som bryter mot detta villkor kommer att diskvalificeras och få alla vunna priser tillbakadragna. Inga kontantalternativ eller andra alternativa priser kommer att finnas tillgängliga helt eller delvis, förutom i händelse av omständigheter utanför Arrangörens rimliga kontroll, varigenom Arrangören förbehåller sig rätten att ersätta priserna med priser av samma eller högre värde. Priserna kommer endast att delas ut direkt till vinnarna.

14. I händelse av omständigheter utanför Arrangörens rimliga kontroll, eller på annat sätt där bedrägeri, missbruk och/eller ett fel (mänskligt eller datorbaserat) påverkar eller kan påverka det korrekta genomförandet av denna kampanj eller tilldelningen av priserna, förbehåller sig Arrangören rätten att ogiltigförklara, avbryta, uppskjuta kampanjen eller ändra Villkoren där det blir nödvändigt, men kommer alltid att sträva efter att minimera effekten för deltagarna för att undvika onödig besvikelse.


KORANDE AV VINNARE OCH ANMÄLAN

15. 672 vinnare kommer att väljas ut slumpmässigt med hjälp av en oberoende övervakad process.

16. Inlösen av pris: De 672 vinnarna kommer att kontaktas via e-post till den angivna e-postadressen inom 7 dagar efter kampanjens slutdatum. Vinnarna kommer att behöva svara inom 14 dagar och bekräfta sin postadress och samtycka till att sådana uppgifter delas med Arrangörens ombud (om tillämpligt) för administration av priset.

17. Arrangören kommer att göra rimliga ansträngningar för att kontakta vinnarna för att få relevant information för att möjliggöra tilldelningen av det tillämpliga priset. Regelbundna påminnelser (upp till 3) kommer att skickas ut till vinnarna. Felaktig information kan leda till att priset förverkas. Om en vinnare inte har svarat på meddelanden efter 14 arbetsdagar eller om en utvald vinnare inte är berättigad, på annat sätt bryter mot Villkoren eller inte kan eller avböjer att ta emot priset av någon anledning, förbehåller sig Arrangören rätten att dra tillbaka priset och omfördela priset genom att välja en ny vinnare bland alla återstående bidrag i enlighet med processen som beskrivs i Villkoren. Vinnaren ska behålla sin e-postadress tills vinsten har verifierats.

18. Arrangören tar inget ansvar i händelse av att en vinnare inte får sitt pris av någon anledning, inklusive i händelse av att en vinnare anger en felaktig adress eller på grund av postförseningar eller att posttjänsten tappar bort priset.

19. I den mån det är tillåtet enligt lag kommer Arrangören och dess associerade ombud samt företag inte under några omständigheter att vara ansvariga eller skyldiga att kompensera deltagare för eventuella förluster som kan uppstå till följd av deltagande i tävlingen och Arrangören tar inget ansvar för förlust, skada, personskada eller dödsfall som uppstår till följd av att en vinnare accepterar ett pris, förutom där sådan skada eller förlust orsakas av vårdslöshet från Arrangören eller dess ombud. Vinnarens lagstadgade rättigheter påverkas inte.

20. Ingen korrespondens: Arrangörens beslut med avseende på samtliga aspekter av utlottningen är slutgiltigt och bindande och ingen korrespondens kommer att inledas, förutom med vinnaren/vinnarna.


ALLMÄN INFORMATION

21. En lista över vinnares efternamn och deras hemvistlän finns tillgänglig på begäran. Vänligen posta din förfrågan och en SAE till: Colourful Fun for Everyone, Mars Danmark A/S, Kay Fisker Plads 10, 2300 København S inom 3 månader från kampanjens slutdatum. Om en vinnare motsätter sig att deras information görs tillgänglig ska de kontakta Arrangören genom att skicka e-post till [email protected]. Arrangören kan dock lämna ut information till tillsynsmyndigheter om det krävs enligt lag.

22. I händelse av att en vinnare begär att dennes personuppgifter, inklusive telefonnummer och adressuppgifter, ska raderas, kan Arrangören inte hållas ansvarig om en sådan begäran innebär att Arrangören inte kan slutföra leveransen av vinnarens pris eller hjälpa dem efter att deras telefonnummer har raderats. Namnet och kontaktuppgifterna kommer att behållas i 30 dagar efter att priset har tilldelats så att Arrangören kan hantera eventuella frågor från vinnaren. Uppgifter om efternamn och/eller hemvistlän får behållas och göras tillgängliga för allmänheten i enlighet med villkor 23.

23. Vinnarna kan, om de samtycker, åläggas att underställa sig viss rimlig publicitet i samband med denna kampanj utan rätt till ytterligare ersättning.

24. Arrangören är inte ansvarig för bidrag som inte registreras eller som är försenade av någon som helst teknisk eller annan anledning.

25. Arrangören förbehåller sig rätten att verifiera de vinnande bidragen, inklusive genom att efterfråga vinnarens identitet, inklusive bevis på ålder (som vinnarna måste tillhandahålla inom 14 dagar men som inte kommer att behållas efter verifiering av Arrangören och inlösen av priset) och kan vägra att dela ut ett pris eller dra tillbaka en prisrättighet och/eller vägra ytterligare deltagande i kampanjen och diskvalificera en deltagare där det finns rimliga skäl att anta att det har skett ett brott mot Villkoren (inklusive anmälningskrav) eller annars då en deltagare har fått en orättvis fördel genom att delta i kampanjen, eller vunnit, medelst bedrägliga medel.

26. Arrangören kan efter eget gottfinnande diskvalificera alla deltagare som befinns manipulera ansökningsprocessen eller driften av webbplatsen eller agera på något sätt som stör kampanjen.

27. Emellanåt, av skäl utanför Arrangörens kontroll, kan webbplatsen (liksom alla webbplatser) vara otillgänglig. Arrangören kan inte garantera kontinuerlig, oavbruten tillgång till webbplatsen. Inget ansvar kommer att accepteras för eventuella svårigheter att: komma in på webbplatsen, göra anspråk eller anmälningar, eller till följd av anspråk som försenats eller förvanskats. Arrangören har inget ansvar för eventuella förluster som uppstår till följd av en sådan händelse.

28. Ansvarsbegränsningar: I den mån det är tillåtet enligt lag tar varken Arrangören eller dess ombud eller associerade företag något ansvar för:

1. Eventuella felaktigheter eller misslyckade elektroniska dataöverföringar;

2. Kommunikationslinjefel, oavsett orsak, med avseende på utrustning, system, nätverk, linjer, satelliter, servrar, datorer eller leverantörer som används i någon aspekt av denna kampanj;

3. Oåtkomlighet eller otillgänglighet med avseende på internet eller på webbplatsen eller någon kombination av dessa; och

4. Någon skada på deltagare eller någon annan person (eller deras egendom) som kan vara relaterad till (eller en följd av) något försök att delta i kampanjen.

29. Om någon klausul i dessa villkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller på annat sätt ogenomförbar, ska den anses vara borttagen från Villkoren. De återstående klausulerna skall inte påverkas och förbli i full kraft och verkan.

30. Denna kampanj och Villkoren (och eventuella tvister/anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dem) ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag och parterna i eventuella tvister eller åtgärder ska underkasta sig de svenska domstolarnas jurisdiktion.